Daňové poradenství

Úvod k článkům o daňové problematice

A) Co znamená termín neziskový sektor?

Je však třeba si stále uvědomovat, že používaný termín „nezisková“ může být někdy matoucí. Má ukazovat na fakt, že případný zisk organizace není předmětem rozdělování ve prospěch jejích členů nebo podílníků, ale že se zisk rozděluje ve prospěch veřejných programů případně osob mimo organizaci.

Povinností „neziskovky“ je poskytovat obecně prospěšné služby všem zájemcům za stejných podmínek. Tyto podmínky by měly být stanoveny předem a měly by být každému zájemci dostupné. Stanovy, statut apod.

Daňový kalendář

Aneb co kdy podat a zaplatit

Platí pro rok 2017 a s mírnými odchylkami i pro další roky

(Odchylky od termínů jsou dány nepracovními dny, na které připadají termíny).

Upozornění na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů.

A) Odkaz:

Finanční správa, daňový kalendář [vid. 1. 8. 2017]

Předmět daně v neziskovém sektoru se zaměřením na spolky, ústavy a o.p.s.

A) Druhy daní

a) Přímé daně

plátce + poplatník = 1 osoba (Tedy něco vyděláme a z toho zaplatíme daň nebo platíme daň ze svého majetku, například nemovitosti, silniční daň…).

a) daně z příjmů: objektem daně je příjem

daň z příjmu právnických osob (PO) – podniky, instituce, které mají nějaký zisk

daň z příjmu fyzických osob (FO)

b) majetkové daně: objektem zdanění je hmotná věc – majetek

daň z nemovitostí – budovy pevně spojené se zemí

daň z dědictví, darování, z převodu nemovitostí

Stránky