Co to jsou nestátní neziskové organizace (NNO)?

  • Publikováno: 18. 9. 2016

Nestátní nezisková organizace (NNO) jsou právnické osoby založené za jiným účelem než je dosahování zisku a jeho následným rozdělování mezi oprávněné osoby. NNO se naopak zakládají za účelem uspokojování potřeb určité skupiny obyvatel či se záměrem dosáhnout určitého cíle. Pro označení těchto právnických osob se dále užívají pojmy jako „nevýdělečné“, „obecně“ nebo „veřejně prospěšné“, „nevládní“. Všechny tyto pojmy vystihují podstatu těchto subjektů a vypovídají o jejich charakteru. Současná právní úprava však žádný z těchto pojmů neužívá ani je nedefinuje.

Účelem NNO sice není dosažení zisku, to však pochopitelně neznamená, že by tyto organizace nemohly ziskovou činnost vykonávat. NNO mohou naopak v mezích zákona dokonce i podnikat, případné zisky z této činnosti však musí použít výhradně k zajištění naplnění hlavního účelu, za kterým byly založeny. Dalším pojmovým znakem NNO kromě jejich neziskovosti je jejich nezávislost na vládě či státní moci obecně – NNO jsou soukromoprávní subjekty práva a jejich činnost je proto omezena pouze zákony (což je mj. odlišuje od neziskových organizací založených institucemi veřejného práva). Svoji činností pak NNO velmi často doplňují činnost veřejné správy, či dokonce v určitých oblastech přímo zajišťují služby místo státu, a to zejména díky jejich schopnosti pracovat efektivněji a adresněji než veřejná správa.

Stejně jako zákon nedefinuje pojem NNO, tak ani nestanovuje, které právní formy se za tyto organizace považují. S ohledem na výše uvedené znaky lze za však za NNO považovat zejména výše uvedené právní formy.