Daň silniční

Zákon č. 16/1993 Sb.

Jedná se o majetkovou a přímou daň.

Úvod

Používáme-li auto pro potřeby NNO je třeba sledovat, zda nám z této činnosti vznikne výdělek (činnost hlavní) a z vedlejší činnosti platíme silniční daň vždy. Platíme ji jen za ty měsíce, ve kterých jsme auto my, nebo kdokoliv jiný, pro činnost použili. Není přitom důležité, zda máme auto v majetku organizace nebo jakým způsobem uplatňujeme výdaje (např. cestovní náhrady apod.).

POZOR: Použijete li automobil na činnost hrazenou z dotace, silniční daň neplatíte. Z dotace nemůže vzniknout zisk.

Poplatník silniční daně

K silniční dani se registruje ten, kdo je uveden v technickém průkazu jako provozovatel auta. Ten také podává přiznání a platí silniční daň. Spolek, ústav apod. si automobil pronajme, na základě písemné smlouvy, od majitele. Pokud majitel sám neprovede jízdu pro organizaci.

A) Odkazy stav ke dni 30. 7. 2017

Business.center.cz

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/silnicnidan/

Portál veřejné správy

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40588&nr=16~2F1993&rpp=15#local-content

B) Novely, které vstoupily v platnost v posledním roce

Zákon 63/2017 Sb. (účinnost od 1. června 2017)

C) Kde hledat zákony

Weby, které mají obvykle včasnou aktualizaci: Finanční správa – oddíl novinky (téměř okamžitě).

Zákony: Business center (zákon v aktuálním znění se zapracováním novel do zákona, brzy po novelizaci), Zákony pro lidi.cz (znění novel), Peníze.cz (články o změnách), Portál veřejné správy. Týden občas až dva počkejte na aktualizaci, pak zde máte úplné znění: http://portal.gov.cz/app/zakony

Doporučuji v nejasných případech, kdy nemůžete novelu na webu objevit, nejste si jisti apod., vždy konzultaci s právníkem (nejlépe advokátem), daňovým poradcem, můžete se také obrátit na naši poradnu.

D) daň silniční u NNO

Dani silniční podléhá, při splnění dalších podmínek, použití automobilu k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů. Předmětem daně z příjmů u nonprofitních organizací jsou vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a z nájemného (s výjimkou nájemného z pronájmu státního majetku). Není rozhodné, zda jsou tyto příjmy od daně osvobozeny. Předmětem daně nejsou pouze příjmy z činností vyplývající z poslání organizace za podmínky, že náklady vynaložené na tyto činnosti jsou vyšší.

Předmětem daně nejsou také příjmy státních a obecních dotací, pokud jsou poskytnuty v souladu s rozpočtovými pravidly. Pokud tedy používáte automobil při činnostech, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně, podléhá použití automobilu dani silniční.

Paušální sazbu daně 25 Kč na den lze použít pouze v případě, kdy zaměstnavatel vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnancovi (také cestovní náhrady na základě mandátní smlouvy) za použití automobilu a daňová povinnost nevznikla již držiteli vozidla.

Zdroj bodu G: [webové stránky] poradna.finance.cz – [viděno 30. 7. 2017]

E) Základní pojmy – slovníček

Zde jsou uvedení pouze pojmy týkající se daně silniční. Ostatní viz základní pojmy – slovníček u Daně z příjmů

Daň silniční Platí se z vlastnictví dopravních prostředků v případech, které určuje zákon.

Zdaňuje užívání pozemních komunikací (ZDS). Jedná se o přímou daň.

nezahrnují se:

  • vozidla se zvláštní poznávací značkou – žlutá nebo modrá SPZ – vozidla cizích diplomatů
  • vozidla jednostopá – motocykly, vozidla s třemi koly
  • vozidla, která jsou v české evidenci, ale převážnou část roku jsou v zahraničí
  • zvláštní druhy vozidel – požárníci, sanitky, policie, plynaři, horská služba
  • vozidla na elektrický pohon – myšlenka podporovat ekologii
  • vozidla zabezpečující dopravu – autobusy – pravidelná linková přeprava

F) předmět daně

ZDS § 2: Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen vozidla) registrovaná a provozovaná v ČR, jsou li používána k podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti (dále jen podnikání) nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání, podle zvláštního předpisu. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR, provozovaná v ČR, používaná v ČR.

1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo 2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.

G) Poplatník daně

ZDS §4:

(1) Poplatníkem daně je ten, kdo

a) je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,

b) užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož držitel je odhlášen z registru vozidel.

(2) Poplatníkem daně je rovněž

a) zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,

b) osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba,

c) organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

(3) Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

H) Základ daně

§ 5 Základ daně

Základem daně je

a) zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon,

b) součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů,

c) největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

I) Sazby daně

Viz zákon §6

J) Vznik a zánik daňové povinnosti

Vznik v tom měsíci, kdy jsme začali vozidlo používat

Zánik daňové povinnosti je od měsíce, kdy jsme vozidlo přestali používat

Podrobněji § 8–9 zákona.

K) Zdaňovací období a termín podání daňového přiznání

Zdaňovací období

jeden kalendářní rok

Termín podání přiznání

31. leden (i v případě, že máte daňového poradce)

Termíny platby záloh

Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince.

Výpočet zálohy

Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.

Vedení evidence:

Poplatník je povinen vést evidenci o zaplacené dani a zálohách na daň podle jednotlivých vozidel uvedených v § 8 odst. 1.

Slevy na daní

viz § 12 zákona

Denní sazba

V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) (poplatníkem daně je zaměstnavatel, který vyplácí cestoví náhrady zaměstnanci za použití osobního automobilu, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.

L) předčíslí k účtu při platbě daně silniční

748

Čísla účtu krajských finančních úřadů viz závěr článku Daně z příjmů

Kód banky je vždy 0710 = Česká národní banka