Skutečnosti zapisované do rejstříku obecně prospěšných společností

(obecně prospěšné společnosti)

1. Skutečnosti zapisované o všech osobách:

a) jméno a sídlo zapsané osoby,

b) předmět činnosti nebo podnikání, vymezení účelu osoby

c) právní forma právnické osoby,

d) den vzniku a zániku právnické osoby,

e) identifikační číslo osoby,

f) název statutárního orgánu, neplyne-li ze zákona, počet členů statutárního orgánu, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště,
liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku
její funkce; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa
pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,

g) má-li být zřízen kontrolní orgán, jeho název, neplyne-li ze zákona, počet členů kontrolního orgánu, jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také
bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, nebo sídlo osoby, která je členem kontrolního orgánu, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem
kontrolního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při
výkonu funkce zastupuje,

h) další skutečnost, o které to stanoví tento nebo jiný zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá zapsaná osoba, má-li na takovém zápisu
právní zájem,

ch) den, k němuž byl zápis proveden.

2. Doplňující skutečnosti zapisované do rejstříku obecně prospěšných společností

a) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, zakladatele,

b) počet členů správní rady, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, členů správní rady a den
vzniku a zániku funkce každého člena; je-li členem správní rady právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od
adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje, a

c) druh obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla obecně prospěšná společnost založena, a předmět doplňkové činnosti, bude-li provozována.