Skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku

(občanská sdružení = spolky a zájmová sdružení právnických osob)

1. Skutečnosti zapisované o všech osobách:

a) jméno a sídlo zapsané osoby,

b) předmět činnosti nebo podnikání, vymezení účelu osoby

c) právní forma právnické osoby,

d) den vzniku a zániku právnické osoby,

e) identifikační číslo osoby,

f) název statutárního orgánu, neplyne-li ze zákona, počet členů statutárního orgánu, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště,
liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku
její funkce; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa
pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,

g) má-li být zřízen kontrolní orgán, jeho název, neplyne-li ze zákona, počet členů kontrolního orgánu, jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také
bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, nebo sídlo osoby, která je členem kontrolního orgánu, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem
kontrolního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při
výkonu funkce zastupuje,

h) další skutečnost, o které to stanoví tento nebo jiný zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá zapsaná osoba, má-li na takovém zápisu
právní zájem,

ch) den, k němuž byl zápis proveden.

2. Doplňující skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku

A. údaje o spolku:

a) předmět vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána,

b) název nejvyššího orgánu,

c) je-li zřízena podle stanov rozhodčí komise, její název, počet členů a jejich jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy
místa pobytu, a den vzniku a zániku jejich funkcí a adresa pro doručování podání v řízení před rozhodčí komisí podle zákona upravujícího řízení před
rozhodčí komisí spolku,

d) název, sídlo a identifikační číslo všech jeho pobočných spolků a

e) u spolku, který přemístil sídlo do zahraničí, adresa tohoto sídla a údaj o zápisu do evidence státu, v níž je zapsán, pokud právo takového státu zápis
přikazuje.

B. údaje o pobočném spolku:

a) název, sídlo a identifikační číslo hlavního spolku,

b) rozsah jeho práv a povinností podle stanov hlavního spolku, jakož i rozsah ručení hlavního spolku za dluhy pobočného spolku podle stanov hlavního spolku
a

c) u pobočného spolku, který přemístil sídlo do zahraničí, adresa tohoto sídla a údaj o zápisu do evidence státu, v níž je zapsán, pokud právo takového
státu zápis přikazuje.