Zájmová sdružení právnických osob

  • Publikováno: 26. 5. 2014

Zájmová sdružení právnických osob byla upravena ustanoveními § 20f až § 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

POZOR! Tento zákon byl zrušen novým občanským zákoníkem! Nová zájmová sdružení právnických osob proto již vznikat nemohou. Ta, která byla založena do 31. 12. 2013, se však i nadále budou řídit zrušeným předpisem.

Zájmová sdružení právnických osob mohly vytvářet právnické osoby k ochraně svých zájmů nebo k dosažení jiného účelu – tzn. že k vytvoření sdružení bylo třeba dohody alespoň dvou právnických osob a že fyzické osoby nemohou vystupovat v pozici členů těchto sdružení.

Sdružení se zakládala písemnou zakladatelskou smlouvou, podrobnosti fungování určují jejich stanovy.

Stanovy sdružení určí

  • název, sídlo a předmět činnosti sdružení,
  • úpravu majetkových poměrů,
  • vznik a zánik členství (členství lze vázat na určitý členský příspěvek),
  • práva a povinnosti členů,
  • orgány sdružení a vymezení jejich působnosti,
  • způsob zrušení sdružení a naložení s jeho likvidačním zůstatkem,
  • způsob, jímž se stanovy mění a doplňují.

Sdružení je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností. Sdružení nabývala právní způsobilosti zápisem do registru sdružení vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla sdružení, dnes jsou zapisována do spolkového rejstříku.

poslední aktualizace: květen 2014

Občanský zákoník